Historische doorbraak Oosterweel

16 maart 2017

Historische doorbraak Oosterweel

 

De Vlaamse Regering bereikte een akkoord over de voorstellen van intendant Alexander D’hooghe: de 3de Scheldekruising komt er met een radicale splitsing van het doorgaand verkeer langs het Radicaal Haventracé, en het lokale verkeer via de Oosterweelverbinding om sluipverkeer te voorkomen. Voor CD&V, bij monde van Vlaams volksvertegenwoordigers Koen Van den Heuvel, Dirk de Kort en Caroline Bastiaens, is dit een monumentaal akkoord. Dankzij de intendant ligt er eindelijk een maatschappelijk gedragen oplossing die mobiliteit en leefbaarheid onlosmakelijk met elkaar verbindt. De uitdaging ligt nu in het versterken van het participatiemodel en het sterker inzetten op een modal shift die 50% van het verkeer rond Antwerpen moet leiden naar de fiets, het openbaar vervoer, de binnenvaart, …

 

Succes heeft vele vaders. Maar er is geen DNA-onderzoek nodig om de échte vader van dit Oosterweelakkoord aan te duiden: intendant Alexander D’hooghe. Koen Van den Heuvel: “Hij is er  in sneltreinvaart in geslaagd draagvlak te creëren voor een dossier dat decennialang de politieke scène verlamde. Dankzij zijn koelbloedigheid, expertise, creativiteit en, vooral, dankzij zijn empathische aanpak, konden we het conflict eindelijk inruilen voor consensus. Om tunnels te bouwen, heb je een bruggenbouwer nodig. Waarvoor ontzettend veel dank.”

 

CD&V bedankt ook de actiegroepen Ringland, Straten-Generaal en Ademloos voor hun niet-aflatende engagement om tot een steeds sterker project te komen. Ze hebben ervoor gezorgd dat dit een en/en-verhaal werd: mobiliteit én leefbaarheid. Het bewijst de meerwaarde van het maatschappelijk dialoogmodel. De werkgemeenschap als methode werkt. Dit moet uitgroeien tot een structurele denktank, een klankbord, een communicatiekanaal en de absolute garantie voor blijvend draagvlak.

 

“Dit akkoord legt definitief de basis voor de broodnodige 3de Scheldekruising met een radicale splitsing van het doorgaand verkeer langs het Haventracé en het lokale verkeer via de Oosterweelverbinding, waardoor sluipverkeer uit de stad wordt geweerd. Het draagt ook het engagement om naar een volledige overkapping toe te werken. Mobiliteit én leefbaarheid, onlosmakelijk met elkaar verbonden,” vult Caroline Bastiaens aan.

 

Modal shift

 

Maar het zou dit project oneer aandoen, als alleen de nadruk werd gelegd op deze immense infrastructuuroperatie. Ook al raakte dat vaak ondergesneeuwd, het Masterplan 2020 is altijd veel meer geweest dan de Oosterweeluitdaging alleen.

 

Voor CD&V was ook de modal shift altijd essentieel. Want telkens je denkt dat de absolute filepiek bereikt is, komen er nieuwe cijfers waaruit blijkt dat ze nog maar eens langer zijn geworden. Met beton alleen krijgen we Antwerpen – en bij uitbreiding gans Vlaanderen – niet opnieuw leefbaar en in beweging.

 

Dirk de Kort: “Vooral nieuwe investeringen in de fiets zullen het verschil moeten maken. Enkel wanneer de – al dan niet elektrische - fiets, de uitbreiding van het openbaar vervoersaanbod, de waardering van het binnenvaartpotentieel en verkeerssturende maatregelen zoals de slimme kilometerheffing voor personenwagens integraal deel uitmaken van het project, krijgen we uitzicht op een echte, duurzame oplossing voor de files die ons land steeds meer teisteren.”

 

Ook de Rand betrekken

 

CD&V wil dat in de verdere uitrol van het versterkte Masterplan, verder consequent wordt ingezet op participatie en dat die wordt uitgebreid. Dirk de Kort: “De gemeenten en actiegroepen in de rand rond Antwerpen zijn evenzeer betrokken partij. Zij zaten nog niet mee aan tafel. Het is hoog tijd om dat te veranderen. Ook buiten de stad moet de Vlaamse Regering mobiliteit én leefbaarheid garanderen.”

 

Prijskaartje

 

Dit is geen evident project, maar gezien het economische en leefbaarheidsbelang is de realisatie ervan een must.

“Als Antwerpen stilstaat, wordt dat gevoeld van West-Vlaanderen tot Limburg, en ver voorbij onze landsgrenzen”, stelt Caroline Bastiaens. “Dat Vlaanderen de nodige middelen op tafel legt voor een duurzame mobiliteitsoplossing is dan ook evident. Net zoals het evident is dat het mee investeert in de levenskwaliteit in haar grootste stad, én dat Antwerpen zelf op een billijke manier mee betaalt voor de aangereikte stadsontwikkelingskansen.”

 

Dat dit niet betekent dat andere broodnodige mobiliteitsprojecten in de rest van Vlaanderen worden geliquideerd, maakt essentieel deel uit van dit ruime politieke akkoord. Dit akkoord moet een inspirerend voorbeeld zijn om van Ieper tot Maaseik mobiliteit en leefbaarheid te verzoenen in ambitieuze investeringsprojecten.

 

En nu verder …

 

Koen Van den Heuvel concludeert: “Vlaanderen heeft met dit akkoord een spectaculaire hefboom in handen om de oplossing voor het mobiliteits- en leefbaarheidsvraagstuk een hele stap dichterbij te brengen. Maar het werk is verre van af. Om het verdere proces te bespoedigen wil CD&V dat de minister van mobiliteit 4 cruciale flankerende uitdagingen versneld tackelt:

  1. Maak de werkgemeenschap de spil in de verdere realisatie van het ruime Masterplan, en betrek ook de rand rond Antwerpen structureel hierin;

  2. Neem de vervoersregio Antwerpen snel op in het regelluw kader zodat de lokale besturen van de ruime regio actief worden betrokken bij het beleidsvoorbereidend werk;

  3. Maak werk van de broodnodige verkeerssturing via de kilometerheffing voor personenwagens. Het is tijd om de draagvlakstudie af te sluiten en een technisch stappenplan op te maken;

  4. Concretiseer de voorstellen voor de realisatie van de modal shift die ervoor moet zorgen dat 50% van de verplaatsingen rond Antwerpen zal gebeuren met andere vervoersmodi dan de wagen, de fiets in het bijzonder.”

 

 

Categorie: 

Volg mij ook via

Foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Meer info over het federaal beleid?

Voor meer informatie over het federale niveau, verwijs ik u graag door naar mijn collega, Nahima Lanjri.

Minder Hinder Rond Antwerpen

Klik op lees meer en kom alles te weten over de lopende en komende werken in en rond Antwerpen en de bijhorende minder hinder maatregelen.

Laat ook uw stem horen en deel jouw idee om de hinder van de werken te beperken!