Beton alleen lost de files niet op

11 januari 2017

Beton alleen lost de files niet op

 

Elk jaar staan we gemiddeld 44 uur in de file. 44 uur die we veel nuttiger kunnen invullen.

Wat is het probleem? Teveel mensen willen op hetzelfde moment op dezelfde plaats rijden.

Structurele files treden (bijna) alle werkdagen op. Ze beginnen zo vroeg en eindigen zo laat, dat we bijna heel de dag tegen de maximale capaciteit van onze wegen aan zitten. We kunnen die capaciteit wel verhogen, maar dit vraagt tijd én het lost de fileproblematiek nooit helemaal op. Daarnaast is er nog de leefbaarheid die dringend verbeterd en bewaakt moet worden in en rond Antwerpen.

Slimme kilometerheffing voor alle voertuigen

Infrastructuurwerken alleen zijn niet genoeg en daarom moet de slimme kilometerheffing, ook voor personenwagens en lichte voertuigen, er komen. Alleen zo kunnen we zorgen voor een leefbare en vlotte mobiliteit. Want bij een slimme kilometerheffing betaal je afhankelijk van de tijd en plaats waar je rijdt, maar ook van de duurzaamheid van je wagen. Zo kunnen mensen, in functie van de prijs van de kilometers, kiezen of ze wel de wagen willen nemen, wanneer en waar ze zullen rijden en met welk voertuig. We willen de jaarlijkse verkeersbelastingen dan ook vervangen door een slimme manier van betalen voor de kilometers die je rijdt in Vlaanderen.

Wij als CD&V parlementsleden hebben steeds verder gewerkt om het draagvlak te vergroten voor de invoering van een slimme kilometerheffing voor personenwagens en lichte voertuigen. Slim, want de kilometerheffing zou variëren op basis van het tijdstip en de plaats waar gereden wordt, de milieuprestatie van de wagen en de beschikbare alternatieven voor de wagen. We streven immers naar een belasting op basis van het gebruik van de wagen, eerder dan op het bezit. Zo kunnen we samen ervoor zorgen dat de klimaatdoelstellingen gehaald worden.

Uit de 11e voortgangsrapportage van Masterplan 2020 leren we dat er meer dan 30.000 voertuigen uit de avondspits gehaald moeten worden om de files beheersbaar te maken bij de werken voor Oosterweel. Het is dan ook een ideaal moment om in de Antwerpse regio te starten met een proefproject voor de slimme kilometerheffing voor personenwagens. Door dit nu te implementeren kunnen we ervoor zorgen dat ook na de werken de wegen minder belast worden. Het zou daarbij uiteraard gaan over een proefproject, beperkt in de tijd, om de effecten van de kilometerheffing te onderzoeken. Bij de echte invoering van de kilometerheffing voor personenwagens moet dit gelijk zijn over heel Vlaanderen.

Ook de kilometerheffing voor vrachtwagens zou slim gemaakt moeten worden, met variabele tarieven afhankelijk van het tijdstip en de plaats waar men rijdt, de milieuprestatie van de voertuigen etcetera.

Om de kilometerheffing voor personenwagens volgende legislatuur in te kunnen voeren, moet de huidige minister wel een versnelling hoger schakelen. Zo moet er deze legislatuur minstens een concreet business plan liggen waarin alle werkpunten op technisch, juridisch en fiscaal vlak zijn uitgeklaard. Er moet een antwoord komen op de vraag of dit samen met de andere gewesten zal worden ingevoerd en op welke manier hierover gesproken kan worden bij de volgende regeringsonderhandelingen. 

Stedelijke logistiek anders aanpakken 

 In Manhattan, New York mogen de stedelijke logistieke en distributiebedrijven de stad alleen gebruiken tussen 11u 's nachts en 5u 's ochtends. Zo zorgen ze ervoor dat het vrachtverkeer de ochtend- en avondspits niet extra belast. Een voorwaarde is wel dat het stil gebeurt, zodat de geluidsoverlast voor omwonenden tot een minimum beperkt wordt. Een goed idee, waar wij zelf ook al wat onderzoek naar hebben gedaan. In verschillende sectoren staat men hier open voor. Het zou dan ook mooi zijn om in overleg met de stad Antwerpen en de randgemeenten dit verder uit te werken..

Waarom gaan we geen stap verder? Waarom organiseren we geen hubs aan de rand van de stad waar vrachtverkeer geconcentreerd wordt en waar goederen overgeslagen worden om lokaal verder verdeeld te worden door fietskoeriers, elektrische bestelwagens enzovoort. Zo belasten we het verkeer in de stad niet onnodig en zorgen we voor duurzame, lage-emissievoertuigen die de lokale bedeling verder in orde brengen. Het Citydepot is hier al een mooi eerste voorbeeld van. Tegen 2050 zouden de hubs zo uitgebreid moeten zijn dat er geen vrachtwagens meer in de stad nodig zijn.

Openbaar vervoer & collectief vervoer aantrekkelijker maken

We zetten in op de modal shift en dat is van groot belang. We moeten ervoor zorgen dat mensen sneller kiezen voor de trein, tram, bus, fiets, deelauto of deelfiets, enzovoort.

Dat kan alleen door dit aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan toegankelijke perrons, zodat mensen – ook minder mobiele personen – gemakkelijk op en af de tram, bus of trein kunnen stappen. Ook is het belangrijk dat de voertuigen zelf modern, toegankelijk en comfortabel zijn. 

 

Ook werkgevers kunnen hun werknemers stimuleren om hun mobiliteitskeuzes eens k ritisch onder de loep te nemen: is de wagen wel de beste keuze voor mijn traject?
Vanuit de provincie en de stad zijn werkgevers al benaderd voor zo'n mobiscans, waarbij het woon-werkverkeer bekeken wordt.

Uit die mobiscans blijkt dat 80% van het woon-werkverkeer met de auto gebeurt, tegenover 20% met het openbaar vervoer of de fiets. Het potentieel voor die laatste verplaatsingen is echter 60% - hier zijn dus duidelijke groeimogelijkheden voor het gebruik van openbaar vervoer en de fiets en om de modal shift daadwerkelijk te realiseren. Dit past ook perfect in het concept van het mobiliteitsbudget, dat federaal snel vormgegeven moet worden.

Daarnaast moet het comfortabeler worden voor reizigers om het openbaar vervoer te gebruiken. Denk daarbij aan betere infrastructuur voor grote busstations op knooppunten, camerabewaking op P&R's, het gebruik van de MOBIB kaart voor alle openbaar vervoersmogelijkheden, voldoende aanbod van bussen, treinen, trams en metro's die op tijd rijden.

Het inzetten van de trams van de Noorderljin - Brabo 2 - zal gefaseerd gebeuren tussen voorjaar 2017 en 2019. Samen met andere bijkomende capaciteit van hoogwaardig openbaar vervoer - denk aan trambussen, treinaanbod vanuit Mol en station Noorderkempen, lijn 11 voor personenvervoer vanuit Essen naar de Antwerpse haven, ... - moet er voldoende aanbod komen zodat mensen ook echt een alternatief kunnen vinden voor hun wagen om op hun werk te geraken.

Ook het inzetten van waterbussen in Antwerpen tussen Rechter- en Linkeroever is een goed idee. Waarom onderzoeken we die denkpiste ook niet voor de Kempische Kanalen?

Autodelen, carpooling en andere nieuwe vervoerssystemen moeten actief ondersteund en gestimuleerd worden door overheden en bedrijven om het aantal auto's te verminderen.

Koning Fiets

Wij willen inzetten op de fiets. De elektrische fiets speelt bij woon-werkverkeer een belangrijke rol want zo worden ook iets langere trajecten mogelijk met de fiets.

Op vlak van infrastructuur moeten we ervoor zorgen dat de fiets ook koninklijk behandeld wordt - denk aan het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk dat we verder kunnen en moeten uitbouwen. We zien dat sommige fiets-o-strades ondertussen al verzadigd geraken, dus we denken best ook na over uitbreidingen of alternatieven voor deze routes. Een mogelijk tracé is de fietssnelweg langs de E19, bij Hoogstraten, Brecht, Wuustwezel, Schoten, Brasschaat, Antwerpen. Een ander belangrijk element bij fiets-o-strades is de voorrangskwestie. Wij pleiten ervoor om de fiets-o-strades bij kruisingen met wegen voorrang te geven waar mogelijk. Daarnaast willen we conflictvrije kruisingen, waar fietsers zich op een heel veilige manier kunnen voortbewegen.

Alleen door een sterk aaneengesloten fietsnetwerk met de nodige voorzieningen (fietsstallingen, herstelplaatsen/-palen, ...) kunnen we het gebruik van de fiets als hét vervoersmiddel bij uitstek echt stimuleren.

Bij CD&V zijn we zelf van start gegaan met een grote Koning Fiets campagne, waarbij we het gebruik van de fiets voor woon-werk en woon-schoolverkeer willen stimuleren en de fiets zijn verdiende plaats als gezond, sportief, gemakkelijk, fijn vervoersmiddel willen geven.

Vrachtverkeer over spoor of water

 De modal shift gaat niet alleen om de verschuiving van de wagen naar het openbaar vervoer en de fiets voor personenvervoer. Het gaat ook om vrachtverkeer, dat in plaats van via de weg per spoor of via het water zou kunnen plaatsvinden.

 Ook hier zijn er nog knelpunten op vlak van infrastructuur, zo worden de bruggen bij het Albertkanaal aangepakt. Voor andere kanalen moeten we bekijken of hier ook verbeteringen mogelijk zijn aan de bruggen. De Royerssluis zal daarnaast voor de Antwerpse Haven een belangrijke functie vervullen.

Vergroening

 We moeten zorg dragen voor ons klimaat, zoveel is duidelijk.

 Momenteel filteren de bestaande systemen bij een overkapping slechts 30% van de vervuilde lucht. We moeten dus op zoek gaan naar innovatieve filtersystemen die beter presteren. Tegelijkertijd moeten we ook, vooral, inzetten op de vervuiling aan de bron: de voertuigen zelf.

 Het wagenpark van De Lijn moet sneller vergroend worden. Vanaf 2018 mogen alleen nog voertuigen gekocht worden met alternatieve aandrijving (hybride, waterstof, fuel-cel batterij). Bij de hybride voertuigen moet ervoor gezorgd worden dat deze later omgebouwd kunnen worden tot volledig elektrische voertuigen. Vanaf 2025 moeten we naar zero emissie gaan voor het openbaar vervoer in de stad Antwerpen.

 Er moet nagedacht worden over het uitbreiden van de lage emissiezone naar de randgemeenten rond Antwerpen. Daarnaast moet er een duidelijk uitdoofscenario uitgewerkt worden voor personenwagens met een verbrandingsmotor. Zo hebben we op het WIJ-congres beslist om geen nieuwe diesel- of benzinewagens meer in te schrijven vanaf 2030.

Infrastructuurwerken

 Het blijft belangrijk om te investeren in degelijke, veilige wegen. Zo moeten de zwartste kruispunten van de A12 dringend aangepakt worden. Daarnaast moeten de Oosterweel-werken van start kunnen gaan, op een overdachte, slimme manier waarbij aandacht is voor een vlotte doorstroming, maar ook voor leefbaarheid en stadsontwikkeling. Dit aan een prijskaartje dat we kunnen verdedigen bij onze bevolking en dat niet onnodig een enorme last legt op de komende generaties.

Draagvlak

 Communicatie, een term die veel gebruikt wordt en zo belangrijk is. Want zonder communicatie weten mensen niet waarover het Masterplan gaat. Zonder communicatie dus ook geen draagvlak.

Momenteel zien we dat er niet alleen over Oosterweel, maar ook over werken die al lopende zijn - bijvoorbeeld Brabo 2 - nog veel onwetendheid is. Dat is niet alleen een probleem voor het draagvlak van die projecten, ook op vlak van de hinder zorgt dit voor problemen.

Minder hinder campagnes kunnen hier een oplossing bieden! Daarom organiseerden we samen met Beweging.net en lokale CD&V afdelingen enkele avonden rond minder hinder waarop informatie gegeven werd over lopende projecten en de bijhorende minder hinder maatregelen. Hier vindt u daar meer informatie over.

Voor ons is het belangrijk dat de informatie over de werken in Antwerpen niet alleen naar de stad gericht wordt, maar ook naar de gemeenten er rond. Ook mensen uit de randgemeenten gebruiken immers de Antwerpse wegen en bruggen.

 

Alleen door iedereen goed te informeren over het hoe, wat en waarom van de werken, krijgen we de neuzen in dezelfde richting en kunnen we samen gaan voor een betere mobiliteit, meer duurzaamheid en een betere leefbaarheid!

 

 

 

 

Categorie: 
Tags: 

Volg mij ook via

Foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Meer info over het federaal beleid?

Voor meer informatie over het federale niveau, verwijs ik u graag door naar mijn collega, Nahima Lanjri.

Minder Hinder Rond Antwerpen

Klik op lees meer en kom alles te weten over de lopende en komende werken in en rond Antwerpen en de bijhorende minder hinder maatregelen.

Laat ook uw stem horen en deel jouw idee om de hinder van de werken te beperken!